Wzorcowanie

W strukturach naszej firmy działa Laboratorium Wzorcujące nr Akredytacji AP 149. Laboratorium w ramach akredytacji jako jedyne w Polsce wykonuje wzorcowanie wiskozymetrów rotacyjnych elektronicznych w zakresie od 1 do 150000 mPa·s. Ponadto w ramach akredytacji wykonujemy również wzorcowanie wag nieautomatycznych w zakresie do 60000 kg. Poza akredytacją wykonujemy wzorocowanie przyrządów typu:

  • suwmiarki
  • liniały
  • siłomierze
  • maszyny wytrzymałościowe
  • prasy hydrauliczne
  • teksturometry
  • pozostałe wiskozymetry

Wszystkie zlecane nam wzorcowania poświadczone są świadectwem wzorcowania wydanym przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące "Torfbud", GUM lub P.R.S. "Torfbud".

Wzorcowanie  to ogól czynności ustalających relację między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki miary wraz z podaniem niepewności tego pomiaru. Czynność wzorcowania przeprowadza się zwykle w celu oceny kondycji metrologicznej wzorcowanego przyrządu, określając jego przydatność do wykonywania pomiarów, w tym również przekazywania jednostki miary lub poświadczenia, że wzorcowany przyrząd spełnia określone wymagania metrologiczne. Wzorcowanie danego przyrządu pomiarowego należy powtarzać tak długo, jak długo przyrząd znajduje się w użytkowaniu i służy do celów, dla których został wyprodukowany.

Zakres akredytacji

Certyfikat akredytacji